'); $699.00 The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. pr_1="mai"; [CDATA[//>', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Przeznaczona do profesjonalnych zastosowañ w le¶nictwie. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. at="@"; The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'Shop\', \'Click - Shop\', \'Przekierowanie do sklepu - strona_sklepu_produkt - Podsumowanie\']);' STIHL reserves the right to make changes to technical specifications and equipment. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. 'http://pajm.pl/', 8) Pi³a ³añcuchowa Picco Duro 3 (PD3) 3/8"P 1,3 mm tzw. Smuk³y, bocznie sp³aszczony kszta³t zêbów pi³y ³añcuchowej RM zmniejsza opór ciêcia, wskutek czego we wszystkich gatunkach drewna - w tym równie¿ w drewnie zmarzniêtym - osi±gane s± bardzo dobre wyniki ciêcia. ANDREAS STIHL AG & Co. KG, D-71336 Waiblingen, Robotic mowers, lawn mowers, ride-on mowers and lawn scarifiers, Hedge trimmers and long-reach hedge trimmers. 2) Skok (podzia³kê) pi³y ³añcuchowej, mo¿esz zmierzyæ wg.schematu 3) Szeroko¶æ ogniwa prowadz±cego, bior±c pod uwagê ¿e ogniwo to ma tendencjê do wycierania siê, a wiêc Twoja u¿ywana pi³a ³añcuchowa (³añcuch tn±cy), która jako nowa mia³a szeroko¶æ 1,3mm, pod koniec jej ¿ywotno¶ci bêdzie mia³a ok 1,2mm. pude³ek kartonowych  * Szanowny Kliencie, poniewa¿ z do¶wiadczenia wiemy, ¿e nie zawsze pilarki by³y sprzedawane z fabrycznym wyposa¿eniem, sprawd¼ proszê koniecznie, wzoruj±c siê na poni¿szym schemacie: 1) Ilo¶æ ogniw prowadz±cych. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa przeznaczona do lekkich pilarek ³añcuchowych i uniwersalnych zastosowañ. Przeznaczona specjalnie do pilarki do betonu Stihl GS 461. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. ]]> Ekonomiczna wersja do szybkiego i równomiernego ciêcia na mokro, obni¿ona ¿ywotno¶æ pi³y w stosunku do modelu 36 GBM. Pozostaje czterokrotnie d³u¿ej ostra bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe. 7) Pi³a ³añcuchowa Picco Super (PS) 3/8''P 1,3 mm tzw. serwer="pajm.pl"; Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to piły łańcuchowe STIHL Harvester, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom związanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazują znacznie dłuższą żywotność. £añcuch widiowy Pierwsza na ¶wiecie niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa ze zbrojeniem z p³ytek z metali twardych o wysokiej udarno¶ci. '_blank', Kierzkowska 2 Pi³a ta ³±czy w sobie spor± wydajno¶æ z wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem pracy. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. create_link( document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. //-->'); MS170, MS171, MSE140 6) Pi³a ³añcuchowa Picco Micro 3 (PM3) 3/8"P 1,3 mm tzw. 'http://pajm.pl/', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. RMHS is only available in 2.0 mm (.080”) gauge. Zalety: - niewielka wibracja (zredukowana o oko³o 30%) - ekstremalnie niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego - w skutek zastosowania ogniwa napêdowego o wygarbionym profilu - bardzo spokojny bieg ³añcucha - miêkkie ciêcie - równomierny bieg podczas pog³êbiania rzazu - wysoka skuteczno¶æ ciêcia - wysoka sprawno¶æ podczas wykonywania rzazu wcinania Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. ['htt', 'p://n', 'okaut', '. document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); serwer="pajm.pl"; A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Odpowiednia równie¿ do ciêcia twardego i zmarzniêtego drewna. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Cordless special harvester with adjustable progressive computing speed and rustproof transmission unit for a long life. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 1/4" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 30cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 64 ogniw prowadz±cych. Pozostaje do czterech razy d³u¿ej ostra, bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia, ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe i charakteryzuje siê znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶ci±, nawet w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. . pr_1="mai"; The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Dodatkowo Picco Duro to pi³a ³añcuchowa o niskim poziomie wibracji i niewielkiej sk³onno¶ci do odbiæ. pr_2="lto:"; 11) Pi³a ³añcuchowa Rapid Micro Harvester (RMH) .404" 2,0 mm Rapid-Micro-Harvester jest wersj± specjaln± pi³y ³añcuchowej Rapid Micro do stosowania podczas wyrêbu drzew, prowadzonego przy pomocy maszyn do wyrêbu (harwester). Special Harvesters Traditional delicacies. pr_2="lto:"; (zawieraj±ca ilo¶æ ogniw podanych w opisie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw prowadz±cych w rolce, + kpl.z³±czek do ³±czenia-zarabiania ³añcuchów, + kpl. Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.!Warning! £añcuch o profilu tn±cym PÓ£ D£UTO Pi³a ³añcuchowa z ogniwami tn±cymi "pó³d³uto" RM jest dalszym rozwiniêciem pi³y ³añcuchowej Rapid Standard. Ostrza zêbów tn±cych posiadaj± pe³nopowierzchniowe zbrojenie wykonane z p³ytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarno¶ci. Minimum vibration, minimum effort. STIHL anti-vibration system, STIHL ElastoStart, shoulder strap, long range, good power to weight ratio, total length 283 cm. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. onto the branch. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. ); Akcesoria, Elektronarzêdzia, Dom, Systemy drabin, Bhp, Produkty archiwalne, Sport i rekreacja, Pneumatyka, Pneumatyka > Kompresory, Ogrzewanie i wentylacja, PAJM, Paulmann, Wolfcraft, Abraboro, Makita, Stihl, Proxxon, Milwaukee, Krause, Dewalt, Steinel, Felo, Stabila, Oleo-mac, Scheppach, Raimondi, Nws, Al-ko, Ramp, Metabo. Przed ka¿dym zêbem tn±cym po przeciwnej stronie znajduje siê 3-garbowe ogniwo ³±cz±ce umo¿liwiaj±ce ³agodniejsze prowadzenie i redukuj±ce ryzyko uszkodzenia zêbów tn±cych. Idealna do ciêcia materia³ów budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y sylikatowe. Wyd³u¿ony do przodu ogranicznik zag³êbienia zmniejsza sk³onno¶æ do odbijania, zapewniaj±c tym samym bardzo równ± pracê pi³y ³añcuchowej. Komfortowa, o niskim poziomie wibracji, ³agodnej charakterystyce ciêcia i niewielkiej sk³onno¶ci do drgañ. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. £añcuch widiowy Kolejna pi³a ³añcuchowa Stihl z zêbami ze stopów metali twardych. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Idealna do zastosowañ w ogrodnictwie i przy pielêgnacji krajobrazu. Heavy-duty special harvester with rakes for olives and small fruits, for professional harvesting work. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Rapid Duro 3 oferuje wysok± wydajno¶æ ciêcia równie¿ w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. [CDATA[//>', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Przeznaczona do profesjonalnych zastosowañ w le¶nictwie. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. at="@"; The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'Shop\', \'Click - Shop\', \'Przekierowanie do sklepu - strona_sklepu_produkt - Podsumowanie\']);' STIHL reserves the right to make changes to technical specifications and equipment. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. 'http://pajm.pl/', 8) Pi³a ³añcuchowa Picco Duro 3 (PD3) 3/8"P 1,3 mm tzw. Smuk³y, bocznie sp³aszczony kszta³t zêbów pi³y ³añcuchowej RM zmniejsza opór ciêcia, wskutek czego we wszystkich gatunkach drewna - w tym równie¿ w drewnie zmarzniêtym - osi±gane s± bardzo dobre wyniki ciêcia. ANDREAS STIHL AG & Co. KG, D-71336 Waiblingen, Robotic mowers, lawn mowers, ride-on mowers and lawn scarifiers, Hedge trimmers and long-reach hedge trimmers. 2) Skok (podzia³kê) pi³y ³añcuchowej, mo¿esz zmierzyæ wg.schematu 3) Szeroko¶æ ogniwa prowadz±cego, bior±c pod uwagê ¿e ogniwo to ma tendencjê do wycierania siê, a wiêc Twoja u¿ywana pi³a ³añcuchowa (³añcuch tn±cy), która jako nowa mia³a szeroko¶æ 1,3mm, pod koniec jej ¿ywotno¶ci bêdzie mia³a ok 1,2mm. pude³ek kartonowych  * Szanowny Kliencie, poniewa¿ z do¶wiadczenia wiemy, ¿e nie zawsze pilarki by³y sprzedawane z fabrycznym wyposa¿eniem, sprawd¼ proszê koniecznie, wzoruj±c siê na poni¿szym schemacie: 1) Ilo¶æ ogniw prowadz±cych. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa przeznaczona do lekkich pilarek ³añcuchowych i uniwersalnych zastosowañ. Przeznaczona specjalnie do pilarki do betonu Stihl GS 461. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. ]]> Ekonomiczna wersja do szybkiego i równomiernego ciêcia na mokro, obni¿ona ¿ywotno¶æ pi³y w stosunku do modelu 36 GBM. Pozostaje czterokrotnie d³u¿ej ostra bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe. 7) Pi³a ³añcuchowa Picco Super (PS) 3/8''P 1,3 mm tzw. serwer="pajm.pl"; Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to piły łańcuchowe STIHL Harvester, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom związanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazują znacznie dłuższą żywotność. £añcuch widiowy Pierwsza na ¶wiecie niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa ze zbrojeniem z p³ytek z metali twardych o wysokiej udarno¶ci. '_blank', Kierzkowska 2 Pi³a ta ³±czy w sobie spor± wydajno¶æ z wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem pracy. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. create_link( document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. //-->'); MS170, MS171, MSE140 6) Pi³a ³añcuchowa Picco Micro 3 (PM3) 3/8"P 1,3 mm tzw. 'http://pajm.pl/', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. RMHS is only available in 2.0 mm (.080”) gauge. Zalety: - niewielka wibracja (zredukowana o oko³o 30%) - ekstremalnie niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego - w skutek zastosowania ogniwa napêdowego o wygarbionym profilu - bardzo spokojny bieg ³añcucha - miêkkie ciêcie - równomierny bieg podczas pog³êbiania rzazu - wysoka skuteczno¶æ ciêcia - wysoka sprawno¶æ podczas wykonywania rzazu wcinania Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. ['htt', 'p://n', 'okaut', '. document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); serwer="pajm.pl"; A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Odpowiednia równie¿ do ciêcia twardego i zmarzniêtego drewna. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Cordless special harvester with adjustable progressive computing speed and rustproof transmission unit for a long life. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 1/4" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 30cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 64 ogniw prowadz±cych. Pozostaje do czterech razy d³u¿ej ostra, bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia, ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe i charakteryzuje siê znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶ci±, nawet w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. . pr_1="mai"; The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Dodatkowo Picco Duro to pi³a ³añcuchowa o niskim poziomie wibracji i niewielkiej sk³onno¶ci do odbiæ. pr_2="lto:"; 11) Pi³a ³añcuchowa Rapid Micro Harvester (RMH) .404" 2,0 mm Rapid-Micro-Harvester jest wersj± specjaln± pi³y ³añcuchowej Rapid Micro do stosowania podczas wyrêbu drzew, prowadzonego przy pomocy maszyn do wyrêbu (harwester). Special Harvesters Traditional delicacies. pr_2="lto:"; (zawieraj±ca ilo¶æ ogniw podanych w opisie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw prowadz±cych w rolce, + kpl.z³±czek do ³±czenia-zarabiania ³añcuchów, + kpl. Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.!Warning! £añcuch o profilu tn±cym PÓ£ D£UTO Pi³a ³añcuchowa z ogniwami tn±cymi "pó³d³uto" RM jest dalszym rozwiniêciem pi³y ³añcuchowej Rapid Standard. Ostrza zêbów tn±cych posiadaj± pe³nopowierzchniowe zbrojenie wykonane z p³ytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarno¶ci. Minimum vibration, minimum effort. STIHL anti-vibration system, STIHL ElastoStart, shoulder strap, long range, good power to weight ratio, total length 283 cm. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. onto the branch. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. ); Akcesoria, Elektronarzêdzia, Dom, Systemy drabin, Bhp, Produkty archiwalne, Sport i rekreacja, Pneumatyka, Pneumatyka > Kompresory, Ogrzewanie i wentylacja, PAJM, Paulmann, Wolfcraft, Abraboro, Makita, Stihl, Proxxon, Milwaukee, Krause, Dewalt, Steinel, Felo, Stabila, Oleo-mac, Scheppach, Raimondi, Nws, Al-ko, Ramp, Metabo. Przed ka¿dym zêbem tn±cym po przeciwnej stronie znajduje siê 3-garbowe ogniwo ³±cz±ce umo¿liwiaj±ce ³agodniejsze prowadzenie i redukuj±ce ryzyko uszkodzenia zêbów tn±cych. Idealna do ciêcia materia³ów budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y sylikatowe. Wyd³u¿ony do przodu ogranicznik zag³êbienia zmniejsza sk³onno¶æ do odbijania, zapewniaj±c tym samym bardzo równ± pracê pi³y ³añcuchowej. Komfortowa, o niskim poziomie wibracji, ³agodnej charakterystyce ciêcia i niewielkiej sk³onno¶ci do drgañ. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. £añcuch widiowy Kolejna pi³a ³añcuchowa Stihl z zêbami ze stopów metali twardych. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Idealna do zastosowañ w ogrodnictwie i przy pielêgnacji krajobrazu. Heavy-duty special harvester with rakes for olives and small fruits, for professional harvesting work. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Rapid Duro 3 oferuje wysok± wydajno¶æ ciêcia równie¿ w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. [CDATA[//>

stihl special harvester

긱스 officially missing you 다운로드

The special harvester may be used in the rain. at="@"; Wskutek zaokr±glonych ograniczników zag³êbienia, wzmocnienia wszystkich podzespo³ów pi³y ³añcuchowej oraz nadaniu poszczególnym podzespo³om asymetrycznych form bie¿ni ¶lizgowych na stopie zêba i ogniwach ³±cz±cych, RMHS wykazuje zredukowane napiêcia w materiale, mniejsz± tendencjê do pêkniêæ i mniejsz± sk³onno¶æ do zu¿ycia eksploatacyjnego, co wyra¼nie wyd³u¿a trwa³o¶æ pi³y ³añcuchowej. £añcuch ratowniczy Specjalna pi³a ³añcuchowa do zastosowania w pilarkach ratowniczych STIHL. Idealna dla u¿ytkowników okazjonalnych. Shaking motions are optimally transferred Szczególnie polecana dla: - profesjonalistów pracuj±cych w lesie - wspinacze i pracownicy zajmuj±cy siê pielêgnacj± drzewostanów - rolnicy i u¿ytkownicy okazjonalni Zakresy stosowania: - prace zwi±zane z obalaniem i okrzesywaniem w ¶rednich drzewostanach - pielêgnacja drzewostanów i drzew - przygotowanie drewna opa³owego - pielêgnacja ogrodów i terenów zielonych Zalety: - 20% wy¿sza efektywno¶æ ciêcia w porównaniu z 3/8'' PMC3 - bardzo dobra jako¶æ ciêcia - niewielkie wibracje - "miêkkie" pi³owanie - niewielka sk³onno¶æ do trzêsienia - spokojny przebieg rzazu powtarzalnego - niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego wskutek zastosowania wygarbionego ogniwa napêdowego Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. serwer="pajm.pl"; 'http://pajm.pl/', Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8", Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,6mm Sprzedawany jako ³añcuch konfekcjonowany o d³ugo¶ci 72 ogniw prowadz±cych. Zakres stosowania: - przygotowanie drewna opa³owego - drewno zanieczyszczone piaskiem, deski szalunkowe zanieczyszczone skorup± cementow± Docelowe grupy u¿ytkowników: - u¿ytkownicy okazjonalni - rzemie¶lnicy - pielêgnacja ogrodów i terenów zielonych - u¿ytkownicy z ma³ym do¶wiadczeniem w zakresie ostrzenia pi³ ³añcuchowych Zalety: - wysoka trwa³o¶æ - oko³o 4-krotnie wy¿sza trwa³o¶æ krawêdzi tn±cych w porównaniu ze standardow± pi³± ³añcuchow± - efektywno¶æ pi³owania oraz wykonywania rzazów wcinania porównywalna z standardow± pi³± ³añcuchow± - najwy¿szy komfort - niewielka wibracja - "miêkkie" pi³owanie - niewielka sk³onno¶æ do trzêsienia - spokojny przebieg rzazu powtarzalnego - niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego wskutek zastosowania wygarbionego ogniwa napêdowego Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 0,325",  3/8", Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,5mm, 1,6mm 11) Pi³a ³añcuchowa Rapid Duro Rescue (RDR) 3/8'' 1,6 mm tzw. document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); $699.00 The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. pr_1="mai"; [CDATA[//>', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Przeznaczona do profesjonalnych zastosowañ w le¶nictwie. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. at="@"; The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'Shop\', \'Click - Shop\', \'Przekierowanie do sklepu - strona_sklepu_produkt - Podsumowanie\']);' STIHL reserves the right to make changes to technical specifications and equipment. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. 'http://pajm.pl/', 8) Pi³a ³añcuchowa Picco Duro 3 (PD3) 3/8"P 1,3 mm tzw. Smuk³y, bocznie sp³aszczony kszta³t zêbów pi³y ³añcuchowej RM zmniejsza opór ciêcia, wskutek czego we wszystkich gatunkach drewna - w tym równie¿ w drewnie zmarzniêtym - osi±gane s± bardzo dobre wyniki ciêcia. ANDREAS STIHL AG & Co. KG, D-71336 Waiblingen, Robotic mowers, lawn mowers, ride-on mowers and lawn scarifiers, Hedge trimmers and long-reach hedge trimmers. 2) Skok (podzia³kê) pi³y ³añcuchowej, mo¿esz zmierzyæ wg.schematu 3) Szeroko¶æ ogniwa prowadz±cego, bior±c pod uwagê ¿e ogniwo to ma tendencjê do wycierania siê, a wiêc Twoja u¿ywana pi³a ³añcuchowa (³añcuch tn±cy), która jako nowa mia³a szeroko¶æ 1,3mm, pod koniec jej ¿ywotno¶ci bêdzie mia³a ok 1,2mm. pude³ek kartonowych  * Szanowny Kliencie, poniewa¿ z do¶wiadczenia wiemy, ¿e nie zawsze pilarki by³y sprzedawane z fabrycznym wyposa¿eniem, sprawd¼ proszê koniecznie, wzoruj±c siê na poni¿szym schemacie: 1) Ilo¶æ ogniw prowadz±cych. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa przeznaczona do lekkich pilarek ³añcuchowych i uniwersalnych zastosowañ. Przeznaczona specjalnie do pilarki do betonu Stihl GS 461. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. ]]> Ekonomiczna wersja do szybkiego i równomiernego ciêcia na mokro, obni¿ona ¿ywotno¶æ pi³y w stosunku do modelu 36 GBM. Pozostaje czterokrotnie d³u¿ej ostra bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe. 7) Pi³a ³añcuchowa Picco Super (PS) 3/8''P 1,3 mm tzw. serwer="pajm.pl"; Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to piły łańcuchowe STIHL Harvester, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom związanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazują znacznie dłuższą żywotność. £añcuch widiowy Pierwsza na ¶wiecie niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa ze zbrojeniem z p³ytek z metali twardych o wysokiej udarno¶ci. '_blank', Kierzkowska 2 Pi³a ta ³±czy w sobie spor± wydajno¶æ z wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem pracy. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. create_link( document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. //-->'); MS170, MS171, MSE140 6) Pi³a ³añcuchowa Picco Micro 3 (PM3) 3/8"P 1,3 mm tzw. 'http://pajm.pl/', A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. RMHS is only available in 2.0 mm (.080”) gauge. Zalety: - niewielka wibracja (zredukowana o oko³o 30%) - ekstremalnie niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego - w skutek zastosowania ogniwa napêdowego o wygarbionym profilu - bardzo spokojny bieg ³añcucha - miêkkie ciêcie - równomierny bieg podczas pog³êbiania rzazu - wysoka skuteczno¶æ ciêcia - wysoka sprawno¶æ podczas wykonywania rzazu wcinania Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. ['htt', 'p://n', 'okaut', '. document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); serwer="pajm.pl"; A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Odpowiednia równie¿ do ciêcia twardego i zmarzniêtego drewna. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Cordless special harvester with adjustable progressive computing speed and rustproof transmission unit for a long life. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 1/4" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 30cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 64 ogniw prowadz±cych. Pozostaje do czterech razy d³u¿ej ostra, bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia, ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe i charakteryzuje siê znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶ci±, nawet w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. . pr_1="mai"; The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Dodatkowo Picco Duro to pi³a ³añcuchowa o niskim poziomie wibracji i niewielkiej sk³onno¶ci do odbiæ. pr_2="lto:"; 11) Pi³a ³añcuchowa Rapid Micro Harvester (RMH) .404" 2,0 mm Rapid-Micro-Harvester jest wersj± specjaln± pi³y ³añcuchowej Rapid Micro do stosowania podczas wyrêbu drzew, prowadzonego przy pomocy maszyn do wyrêbu (harwester). Special Harvesters Traditional delicacies. pr_2="lto:"; (zawieraj±ca ilo¶æ ogniw podanych w opisie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw prowadz±cych w rolce, + kpl.z³±czek do ³±czenia-zarabiania ³añcuchów, + kpl. Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.!Warning! £añcuch o profilu tn±cym PÓ£ D£UTO Pi³a ³añcuchowa z ogniwami tn±cymi "pó³d³uto" RM jest dalszym rozwiniêciem pi³y ³añcuchowej Rapid Standard. Ostrza zêbów tn±cych posiadaj± pe³nopowierzchniowe zbrojenie wykonane z p³ytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarno¶ci. Minimum vibration, minimum effort. STIHL anti-vibration system, STIHL ElastoStart, shoulder strap, long range, good power to weight ratio, total length 283 cm. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. onto the branch. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. ); Akcesoria, Elektronarzêdzia, Dom, Systemy drabin, Bhp, Produkty archiwalne, Sport i rekreacja, Pneumatyka, Pneumatyka > Kompresory, Ogrzewanie i wentylacja, PAJM, Paulmann, Wolfcraft, Abraboro, Makita, Stihl, Proxxon, Milwaukee, Krause, Dewalt, Steinel, Felo, Stabila, Oleo-mac, Scheppach, Raimondi, Nws, Al-ko, Ramp, Metabo. Przed ka¿dym zêbem tn±cym po przeciwnej stronie znajduje siê 3-garbowe ogniwo ³±cz±ce umo¿liwiaj±ce ³agodniejsze prowadzenie i redukuj±ce ryzyko uszkodzenia zêbów tn±cych. Idealna do ciêcia materia³ów budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y sylikatowe. Wyd³u¿ony do przodu ogranicznik zag³êbienia zmniejsza sk³onno¶æ do odbijania, zapewniaj±c tym samym bardzo równ± pracê pi³y ³añcuchowej. Komfortowa, o niskim poziomie wibracji, ³agodnej charakterystyce ciêcia i niewielkiej sk³onno¶ci do drgañ. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. £añcuch widiowy Kolejna pi³a ³añcuchowa Stihl z zêbami ze stopów metali twardych. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Idealna do zastosowañ w ogrodnictwie i przy pielêgnacji krajobrazu. Heavy-duty special harvester with rakes for olives and small fruits, for professional harvesting work. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Rapid Duro 3 oferuje wysok± wydajno¶æ ciêcia równie¿ w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. [CDATA[//>

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/